Kritéria hodnocení

Žádosti schvaluje správní rada.
Příspěvek nadačního fondu není až do podpisu smlouvy oběma stranami nárokovatelný. Správní rada má právo si vyžádat další podklady, které jí pomohou k rozhodnutí o přidělení podpory.

V hodnocení se zohledňuje zejména:

  • termín podání žádosti (dřívější datum žádosti se zohlední),
  • úplnost a správnost vyplnění žádosti,
  • prokazatelný zájem o práci ve zdravotnictví v ČR, tj. doložitelná doba aktivního působení ve zdravotnictví (vč. odborné pedagogické činnosti) – nevztahuje se na studenty prezenčních studijních programů,
  • zaměstnanecký poměr vůči EUC (a jeho rozsah, u studentů „brigády“),
  • přínos pro zdravotníky zejména skupiny EUC,
  • míra finanční spoluúčasti žadatele,
  • aktuální potřebnost projektu a jeho pozitivní vliv/přínos zdravotnictví v ČR, zejména v oblasti ošetřovatelství,
  • dosavadní zkušenosti předkladatele v oblasti, ve které žádost podává.

Upřednostňují se žádosti nelékařských zdravotnických pracovníků a projekty zaměřené na podporu jejich vzdělávání a působení ve zdravotnictví v ČR.

Uzavření smlouvy

Předkladatelé, jejichž žádost byla schválena, uzavřou s nadačním fondem smlouvu, v níž se zavazují použít finanční prostředky k dohodnutým účelům a za předem stanovených podmínek.