EUC ELUCIDATE

Ostatní

Školy

Naším zájmem je, aby sestry dostávaly kvalitní odborné vzdělání. Proto chceme přispívat i k rozvoji zdravotnického školství. Rádi podpoříme učitelky odborného výcviku na SZŠ, VZŠ, ale i pedagogy na VŠ.

Podpora zdravotnických škol a jejich pedagogů.

Podpoříme zdravotnické školy na všech úrovních vzdělávací soustavy, které připravují budoucí praktické, všeobecné a dětské sestry, radiologické asistenty a zdravotní laboranty.

Žádat bude možné na:

vzdělávání učitelů odborného výcviku (odborné stáže na pracovištích, kde je realizována odborná praxe studentů)

osvětovou činnost školy

vybavení odborných učeben

projekty zaměřené na propagaci práce praktických a všeobecných sester

kulturní, sportovní a společenské školní akce (maturitní ples apod.)

Jiné

Dále se chceme účastnit podpory i tam, kde pomáhají jiní, např. v dětských domovech nebo společně s pěstouny.

Můžeme poskytnout finanční dar zaměstnanci, který se ocitl v tíživé životní situaci, jako je:

úmrtí dítěte

ztráta bydlení vlivem živelné pohromy

nemocí nebo úrazem způsobená ztráta končetiny nebo devastace obličeje

...a i jiných

Praktické sestry, které pracují ve zdravotnictví v ČR a doplňují si kvalifikaci v oboru všeobecná nebo dětská sestra.

Nabízíme možnost stipendia pro sociálně znevýhodněné studenty (pouze kombinovaná forma studia). Cílem tohoto stipendijního programu je finanční podpora v oblasti nákladů na studium, jako jsou odborné stáže na pracovištích, kde absolvování praxe je povinnou součástí studijního programu, a dále jako je školné či jeho část. Podpora nebude poskytována na stravu a dopravu.

A další .....

Chci požádat

Termíny podávání žádostí

Žádost lze podat kdykoli během roku, pokud není v dané kapitole uvedeno jinak.

Nadační fond uvolňuje finanční prostředky průběžně po posouzení žádosti v souladu se smluvními podmínkami, a to až do vyčerpání rozpočtované částky příslušné kapitoly.

Finanční obnos lze čerpat k účelům v roce, v němž se akce realizuje. Toto neplatí u prospěchových stipendií. Ta jsou poskytována pouze na základě doložení prospěchu, tedy nejdříve po ukončení prvního školního pololetí nebo prvního semestru.

Náležitosti žádosti

Všechny žádosti musí být podány na předepsaném formuláři, který je ke stažení na stránkách nadačního fondu.

V případech žádostí právnických osob musí být v žádosti vždy patrná základní charakteristika žadatele a jeho poslání.

Jde-li o projekt, musí být popsán výstižně v rozsahu, který uvádí formulář.

V případech nezletilých osob podává žádost jejich zákonný zástupce.

Žádost je třeba odeslat prostřednictvím online formuláře přes tlačítko "Chci poslat žádost"

Často kladené otázky