Ochrana osobních údajů

Vaše osobní informace jsou u nás v bezpečí. Přečtěte si, jak je zpracováváme. Správcem Vašich osobních údajů je Nadační fond EUC "Elucidate", adresa Evropská 859/115, 160 00, Praha 6, IČ: 06675794, zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 14386, v následujícím textu také jen jako „Správce“).

Úvodní informace

Tato informace vám slouží k několika účelům. Dozvíte se, jaké údaje o Vás zpracováváme a proč tak činíme. Dále pak zjistíte, jaká máte v této souvislosti práva, tedy co od nás můžete považovat a na koho se obracet se svými podněty i případnými stížnostmi. Žádáme Vás proto, abyste si následující text pečlivě přečetli. Informace je rozdělena na několik částí, aby bylo snazší najít pro vás relevantní informace podle toho, v jakém postavení se nacházíte.

V případě, že by Vám cokoli v ochraně osobních údajů nebylo jasné, se na nás neváhejte obrátit následujícími způsoby:

 • poštou nebo po předchozí dohodě osobně na adrese Nadační fond EUC "Elucidate", Evropská 859/115, 160 00 Praha 6
 • e-mailem na e-mailové adrese dpo@euc.cz,
 • telefonicky +420 731 546 921 od 9.00 do 15.00 (ne SMS)
 • prostřednictvím datové schránky ID: nxedyy6

Pro problematiku ochrany osobních údajů jsme dále zřídili speciální pracovní pozici – pověřence pro ochranu osobních údajů.Tato osoba je odborníkem, který dohlíží na to, že jsou vaše osobní údaje zpracovávány tak, jak nám to ukládá aktuální legislativa.V případě potřeby se proto můžete obrátit přímo na pověřence, kterým je Ing. Jiří Benedikt, a to následujícími způsoby:

 • poštou nebo po předchozí dohodě osobně na adrese Nadační fond EUC "Elucidate", Na Pankráci 1690/125, 140 00 Praha 4
 • e-mailem na e-mailové adrese dpo@euc.cz,
 • telefonicky +420 731 546 921 od 9.00 do 15.00 (ne SMS)

V úvodu bychom vám také rádi připomněli, že v České republice dohlíží na problematiku ochrany osobních údajů Úřad pro ochranu osobních údajů, který je taktéž připraven přijímat vaše podněty a stížnosti. Úřad pro ochranu osobních údajů sídlí na adrese Ppl. Sochora 27, 170 00 Praha 7, přičemž aktuální kontaktní údaje naleznete na jeho webových stránkách: www.uoou.cz.

Základní zásady zpracování osobních údajů

K vašim osobním údajům přistupujeme vždy v souladu s aktuálně platnou legislativou. Seznam nejdůležitějších právních předpisů naleznete v závěru této informace. V souladu s těmito předpisy dodržujeme také následující základní zásady zpracování osobních údajů:

 • Vaše osobní údaje zpracováváme vždy korektně, v souladu se zákonem a způsobem, který je dostatečně zřejmý, jasný a zřetelný.
 • Vaše osobní údaje zpracováváme vždy pouze v nezbytném rozsahu a způsobem, který je v souladu s účelem, pro nějž vaše údaje zpracováváme.
 • Dbáme na to, aby Vaše osobní údaje, které zpracováváme, byly vždy přesné a podle potřeby aktualizované. Osobní údaje, které jsou nepřesné, budou vymazány nebo opraveny.
 • Vaše osobní údaje zpracováváme jen po nezbytně nutnou dobu. V některých případech je tato doba stanovena přímo zákonem, jindy jsme si ji nastavili interně tak, aby odpovídala našim oprávněným zájmům.
 • Vaše osobní údaje náležitě zabezpečujeme před únikem, neoprávněným zpracováním, náhodnou ztrátou a poškozením. Za tímto účelem jsme přijali vhodná technická opatření, která spočívají zejména ve striktním nastavení přístupu jednotlivých osob k vašim údajům, šifrování a další technické i fyzické způsoby zabezpečení.

Informace pro žadatele a příjemce dotace od Nadačního fondu EUC "Elucidate"

Úvodní informace

Důvodem zpracování Vámi poskytnutých osobních údajů je Vaše účast v rámci dotačního řízení založená na žádosti o dotaci – finanční příspěvek provozovaného Správcem. Vzhledem k tomu, že bez těchto údajů nelze poskytnout dotaci – finanční příspěvek, bychom vám rádi poděkovali za důvěru a ubezpečili vás, že k vašim údajům nezíská přístup žádná nepovolaná osoba. Všechny, které se k vašim osobním údajům mohou v rámci řízení o přiznání dotace – finančního příspěvku dostat, pečlivě vybíráme, ať už se jedná o naše zaměstnance nebo dodavatele. Všichni zaměstnanci Správce jsou vázáni přísnou mlčenlivostí. Povinnost mlčenlivosti sjednáváme také se všemi svými smluvními partnery, pokud se mohou dostat do kontaktu s osobními údaji. Důvěra a vysoké zabezpečení údajů považujeme za jednu ze základních priorit v rámci naší činnosti.

Jaké údaje o vás zpracováváme?

V rámci řízení o dotaci – finanční příspěvek Vaše osobní údaje získáváme přímo od vás na základě vyplněné žádosti.

 • údaje identifikační: jméno, příjmení,
 • kontaktní údaje pacienta: adresa trvalého bydliště případně korespondenční adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa;
 • Ostatní osobní údaje:
  - Počet členů domácnosti z toho nezaopatřených dětí
  - Vlastní příjem
  - Přídavky na děti
  - Sociální příplatek
  - Příspěvek na bydlení
  - Invalidní důchod
  - Sirotčí důchod
  - Příspěvky jiných institucí (např. nadací) – přislíbené
  - Příspěvky jiných institucí (např. nadací) – dosud nerozhodnuté
  - Další příjmy žadatele
  - Výše dotace – finančního příspěvku
V jaké formě jsou mé osobní údaje zpracovávány?

Veškeré osobní údaje, které o vás v rámci řízení vedeme v písemné podobě.

Proč vaše údaje zpracováváme a jaký je k tomu právní důvod?

Účelem zpracování vašich osobních údajů je zajištění účasti v řízení o dotaci – finanční příspěvek. Právním titulem tohoto zpracování je pak ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR a ustanovení § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. V případě zpracovávání osobních údajů uvedených na zmíněné žádosti půjde o zpracování, které je nezbytné pro jednání o smlouvě uskutečněné na návrh žadatele.

Vaše osobní údaje jsme oprávněni zpracovávat také za účelem zasílání obchodních sdělení. Za tímto účelem však vždy zpracováváme pouze údaje nezbytné, a to zásadně v takové podobě, aby nebylo možné vás jednoduše identifikovat.

Komu můžeme vaše osobní údaje poskytnout?

Vaše osobní údaje spravujeme uvnitř Správce, přičemž třetím subjektům je předáváme zásadně pouze v rámci smluvní spolupráce nutné pro správu nadačního fondu.

Abychom vám zajistili poskytování kvalitní péče, využíváme v některých případech také externích dodavatelů, zejména pokud jde o technickou, organizační a právní podporu činností Správce.  Při těchto činnostech může docházet ke zpracování některých vašich osobních údajů. Externí dodavatelé jsou v pozici tzv. zpracovatelů. Vězte, že své dodavatele a spolupracující zpracovatele si vybíráme podle přísných kritérií, proto o své osobní údaje nemusíte mít obavu. V současné době zpracovávají vaše osobní údaje následující zpracovatelé:

EUC a.s., Evropská 859/115, 160 00, Praha 6

Vaše osobní údaje zásadně nepředáváme do zahraničí.

Jak dlouho vaše osobní data uchováme?

Vaše osobní údaje jsou uchovávány vždy po nezbytně nutnou dobu Vaší účasti v dotačním programu a řízení o finanční podpoře. Zavazujeme se je zpracovávat pouze po dobu v Žádosti uvedenou případně po dobu nutnou podle právních předpisů a oprávněných zájmů Správce.

Jaká máte práva ve vztahu ke svým osobním údajům?

Jako subjektu údajů vám právní řád svěřuje celou řadu práv. Jako účastník dotačního programu  máte ve vztahu k vašim osobním údajům následující práva.

Právo na přístup k osobním údajům

Máte samozřejmě právo vědět, jaké údaje jsou o vás zpracovávány, za jakým účelem, jak dlouho, kde jsme tyto údaje získali, zda a komu je předáváme. Zároveň máte právo na poučení o dalších právech týkajících se těchto údajů. K vašemu informování má sloužit zejména tento dokument, nicméně jsme připraveni vám poskytnout potvrzení nebo upřesnění ke kterémukoli bodu této informace.

Pokud nás o to požádáte, poskytneme vám bez zbytečného odkladu také kopii zpracovávaných osobních údajů. Za tuto kopii, zejména pokud by byla žádána opakovaně, jsme oprávněni účtovat přiměřený poplatek, a to v souvislosti s administrativními náklady. Pokud tuto žádost podáte v elektronické formě, budeme automaticky předpokládat, že máte zájem o poskytnutí informací také v elektronické formě. Máte však možnost požádat i o jiný způsob. Vezměte prosíme na vědomí, že právem získat kopii zpracovávaných osobních údajů nemohou být nepříznivě dotčena práva jiných osob.

Právo na opravu osobních údajů

V případě, že zjistíte, že osobní údaje, které o vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo požadovat, abychom je bez zbytečného odkladu doplnili nebo opravili.

Právo na omezení zpracování osobních údajů

Toto právo vám umožňuje v určitých případech požadovat, aby došlo k označení některých vašich osobních údajů a tyto údaje nebyly nadále předmětem dalšího zpracovávání, a to po určitou dobu. Není to totéž, jako právo na výmaz, jelikož omezení zpracování není trvalé. Právo, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů, máte v případě že:

 • popíráte přesnost údajů, které o vás zpracováváme, a to na potřebnou dobu k tomu, aby mohla být jejich přesnost ověřena,
 • zpracování je bez právního základu (např. nad rámec údajů, které jsme oprávněni zpracovávat), ale na místo výmazu upřednostňujete omezení zpracovávání, kupříkladu proto, že předpokládáte, že nám tyto údaje v budoucnu stejně poskytnete,
 • již více nepotřebujeme zpracovávat vaše osobní údaje, ale vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků,
 • vznesete námitku proti zpracování (o tomto právu viz další bod poučení).

Pokud je zpracování omezeno, mohou být zpracovávány údaje jen s vaším souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné osoby, ať již fyzické nebo právnické, nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu.

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů můžete využít pouze v situaci, kdy bychom některé vaše osobní údaje zpracovávali ve veřejném zájmu či na základě našeho oprávněného zájmu anebo pro účely přímého marketingu. V takových případech můžete vznést námitku kdykoli. Pokud se tak stane, budeme vaše osobní údaje dále zpracovávat, pouze pokud pro to prokážeme závažné oprávněné důvody (zejména pokud je budeme potřebovat pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků). Pokud však vznesete námitku proti zpracovávání údajů za účelem přímého marketingu, neprodleně vaše údaje přestaneme pro tento účel zpracovávat.

Právo stěžovat si u dozorového úřadu

Uplatněním práv, které byly doposud uvedeny, není nijak dotčeno vaše právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, a to prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v úvodu dokumentu. Aktuální pak naleznete přímo na webových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz). Stížnost můžete podat kdykoliv, kdy máte pochybnosti o tom, zda jsou vaše osobní údaje zpracovávány tak, jak by měly být, tedy neoprávněně nebo v rozporu s právními předpisy.

Právo na výmaz

V některých případech máte jako subjekt údajů i právo, aby byly vaše osobní údaje vymazány. K výmazu vašich osobních údajů obecně přistupujeme, když je již nepotřebujeme a nemáme právní důvod k jejich zpracování. Dále vaše údaje vymažeme, pokud byly zpracovávány na základě souhlasu a tento souhlas byl odvolán.

Vezměte na vědomí, že i když půjde o jeden z důvodů k výmazu, neznamená to, že ihned smažeme všechny vaše osobní údaje. Toto právo se totiž neuplatní v případě, že zpracování osobních údajů je i nadále nezbytné pro splnění našich právních povinností, účely archivace, vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely, nebo určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků.

Právo odvolat souhlas

Pokud se jedná o případy, kdy jsou vaše osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu, máte dále právo kdykoli souhlas odvolat. Odvoláním souhlasu nicméně nebude nikterak dotčeno předchozí zpracování, které jsme prováděli před jeho odvoláním.

Jak lze uplatnit jednotlivá práva?

Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů, ať již jde o dotaz, uplatnění práva, podání stížnosti či cokoliv jiného, se můžete obracet na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů, a to následujícími způsoby:

 • poštou nebo po předchozí dohodě osobně na adrese EUC a.s., Evropská 859/115, 160 00, Praha 6
 • e-mailem na e-mailové adrese dpo@euc.cz,
 • telefonicky +420 731 546 921 od 9.00 do 15.00 (ne SMS)

Vaši žádost vyřídíme bez zbytečného odkladu, maximálně však do jednoho měsíce. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti vašeho požadavku, jsme oprávněni tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O takovém případném prodloužení a jeho zdůvodnění vás samozřejmě budeme informovat.

Seznam právních předpisů upravujících ochranu osobních údajů

V následujících předpisech najdete nejdůležitější úpravu ochrany vašich osobních údajů:

 • nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES
 • zákon Zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů) po jeho vydání ve Sbírce zákonů ČR)
 • zákon č. 227/1997 Sb., Zákon o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech)
 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník;